slideshow


onsdag den 2. maj 2018

Generalforsamling uden varme hveder

KlitVands ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag aften før Store Bededag. Det foregik i opvarmet telt på Sportspladsen i Klitmøller med start kl. 18. Der var tilmeldt 190 forbrugere fra Vester Vandet og Klitmøller, men lidt færre mødte frem til mødet og den efterfølgende spisning. Valgt til dirigent blev Tonny Vangsgaard, Klitmøller og til stemmetællere valgtes Henning Tulstrup, Vester Vandet og Flemming Tilsted, Klitmøller. Dirigenten kunne konstatere, at alle formalia var i orden og kunne derefter givet ordet til formanden, Ole Ryltoft, som fremlagde bestyrelsens beretning. Den informative beretning havde fokus på indsatsen overfor ledningsbrud og vandspil sammenholdt med det nye vandværks indkøring efter det  første år. Igen i år var der en opfordring til forbrugerne om at tilmelde sig SMS tjenesten – som vandværket indførte, som nogen af de første værker herhjemme. Det er nemt at tilmelde sig via hjemmesiden, og sker der et brud eller forsyningssvigt, så får tilmeldte en besked på mobiltelefonen. Efterfølgende var det kasserer Martin Nystrup Andersen, som fortalte om tallene bag årsregnskabet, som forsamlingen også godkendte med akklamation. Budget for det kommende år og takstblad blev fremlagt til orientering. Det blev også oplyst, at bestyrelsen har nedlagt kassererfunktionen, som i stedet er udliciteret, således at bogholderi- og regnskab nu varetages af Klitmøller Regnskabskontor. Den godkendte beretning vil ligesom det godkendte årsregnskab samt budget og takstblad kunne læses på hjemmesiden.

Genvalg
Da der ikke var indkommet forslag fra hverken forbrugere eller bestyrelsen, kunne dirigenten fortælle, at de to der var på valg for en ny 3 årig periode til bestyrelsen. Begge var villige til genvalg. Det var Tom Lindskog og Ole Ryltoft begge Klitmøller, og de blev enstemmigt genvalgt med akklamation af forsamlingen. Det samme gjorde sig gældende for de to suppleanter, Preben Elsberg og Ronald Klitte, begge Klitmøller blev også enstemmigt genvalgt for det kommende år. Forsamlingen genvalgte også det lokale revisorfirma – Revision Limfjord i Thisted.  Forbruger Poul Linnermann, Klitmøller, foreslog at man uddelte takstblad og budget på papir under fremlæggelsen, da det kunne være svært at følge med på de opsatte lærreder. Det tog bestyrelsen ad notam, og kunne også fortælle, at der via hjemmesiden var adgang til disse og andre relevant oplysninger på hjemmesiden. Inden man gik over til sild og stroganoff og den lokale hygge, så fik forsamlingen lige en kort ”peptalk”  om forholdene, når man lukker af for vandet  inden vinter og frost sætter ind.


 
Bestyrelsen i KlitVand konstitueret
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig: formand Ole Ryltoft, Klitmøller, næstformand Jens Kanstrup, Vester Vandet, sekretær Tom Lindskog, Klitmøller (ansvar for kommunikation og presse), Bjarne Bak Pedersen, Klitmøller og Martin Nystrup Andersen, Klitmøller. Ole Ryltoft og Bjarne Bak Pedersen hhv. 1. og 2. driftsansvarlige. Martin Nystrup Andersen og Tom Lindskog udgør den daglige drift via forretningsudvalget. Suppleanter er Preben Elsberg, Klitmøller og Ronald Klitte, Klitmøller.