slideshow


Beretning

Generalforsamling

Velkommen til jer alle: En speciel velkomst til vore gæster, formand fra Danske Vandværker Region Nord, Per Roth og frue.

Vi skal nu i gang med generalforsamlingen. Dertil skal vi have valgt en dirigent. Fra bestyrelsen side foreslår vi forbruger Tonny Graversen, som også tidligere har været dirigent ved vores generalforsamlinger. Vi vil høre om der er andre forslag?
Tonny Graversen blev valgt med akklamation.
(Skål!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i vand)

Jeg giver herefter ordet til dagens dirigent – som skal styre forsamlingen mod dagens næste højdepunkt, indvielse af vandværket og frokosten.


Bestyrelsens beretning 2016

Ved sidste generalforsamling udnævnte vi jo to æresmedlemmer af Klitmøller Vandværk. Det mangeårige medlem af bestyrelsen og formand, Søren Konradsen, som allerede to år forinden havde meddelt bestyrelsen, at han ikke modtog genvalg, når hans periode på 3 år var udløbet og den mangeårige Vandpasser og tidligere bestyrelsesmedlem, Svend Vangsgaard, begge Klitmøller. De har været med i vandarbejdet i en menneskealder.

2016 har været en meget, meget hektisk år for bestyrelsen. Bestyrelsen har ligget VAND’ret!  Å’ det er ik’ engang løwn!

Året har stået i Operation Nyt Vandværk og sammenlægningen af Klitmøller Vandværk og Vester Vandet Vandværk med alt, hvad der hører sig til at praktiske, administrative og økonomiske opgaver. Alle i bestyrelsen har rykket ekstra for at vi i dag kan berette om jeg vil sige det travleste år i begge vores historie.

Status

Det har samtidig været et godt år, og bestyrelsens kan derfor glæde sig over en god drift og nye kunder.  Vi har i alt 1261 forbrugere – mod 1170 sidste år. Og der kommer fortsat nye til.   

Resultatmæssigt rammer vi i år et 0 på bundlinjen. Men bare rolig, vi har også styr på økonomien. Ud over en stor vandtank har vi en stor pengetank. Vi har nemlig sparet op til de investeringer som vi har sat i gang. Go jysk fornuft.
Men ny lovgivning fra Christiansborg medfører, at vi fremover skal handle efter ”hvile i sig selv” princippet. Men det vil vores Forretningsfører fortælle mere om i regnskabsgennemgangen.

Jeg vil i bestyrelsens beretning fokusere på 4 emner:

Operation ny Vandværk

Sammenlægningen med Vester Vandet

Vores smertensbarn Vandspil

Det har vi nået


Operation Nyt Vandværk

Det er nu over 3 år siden vi for alvor tog hul på at kigge ned i jorden for at sikre os fremtidens vand. Det arbejdet blev for alvor igangsat med den samlede bestyrelses beslutning i sidste forår om at indlede forhandlinger med Xylem /Flygt og dermed igangsætning af nyt vandværk i Klitmøller. Forud var jo gået forhandlinger med Vester Vandet Vandværk om sammenlægning – og målet var klart:

                                           Forsyningssikkerhed & 
Rent drikkevand til forbrugerne

Vi opererede med to muligheder. Nemlig en nedgravet vandledning fra Vester Vandet Vandværk til Kiltmøller – og dermed direkte u-filtreret vand derfra direkte ud til forbrugerne. Men vurderingerne var samtidig, at Klitmøller Vandværk var ganske nedslid og utidssvarende. For netop at sikre den fremtidige vandforsyning til området, så blev beslutningen at lavet et nyt vandværk med lukkede filtre, modsat åbne filtre. Forsyningssikkerheden skulle fortsat styrkes, således at det bliver en dobbelt ledningsførelse fra Vandet til Klitmøller – og retur.

For at illustrere dette. Hvis vi ikke fik en nyt vandværk, så kunne vi risikere, at det gamle simpelthen ”stod af”.

Med linjeføringen til og fra Vester Vandet er forsyningssikkerheden optimal. Skulle der gå noget galt med vandværket i Klitmøller, så åbner vi blot hanen til Vester Vandet – og modsat – så åbnes hanen fra Klitmøller. Det er nemlig sådan at det store kommunalt ejede vandværk i Thisted har udlagt ledninger til Vester Vandet - så vi kan sige, at ringen er sluttet – hvis det værste skulle ske.

Vi fornemmer også, at Kommunens vandplan rummer et beredskab, hvis et sydgående vandværk i Kommunen, skulle have problemer med vandkvaliteten. Vore beslutninger er godkendt og i tråd med Thisted Kommunes vandforsyningsplan.

Det er her vigtigt at forstå, at det nye vandværk, renovering af boringer kunne laves på 4 måneder, efter vi underskrev aftalen med Xylem/Flygt den 18. august. Efterfølgende lavede vi oplæg til udvalgte lokale håndværkere for tilbud. Rørføringen og et ønske om en senere ny boring i Vester Vandet har længere horisonter. Vi kan ikke bare grave et hul til de to vandværker i lige linje. Vi er oppe mod naturen, love og paragraffer og fredningsmyndighederne, myndighedsgodkendelser, og det ta’r den tid det tar. .

Vi satte i gang i december måned og sidste vandprøve blevet taget forleden, og vi kan fortælle, at vi siden igangsætningen har kunnet fået endnu bedre vand.

Når det nye vandværk er kørt i stilling, så har vi automatisk overvågning på at alt teknik, forbrug er som det skal være. Bestyrelsen kan via Ipad og computere følge vores fødevarevirksomhed herude i skoven – hjemme fra, herunder alarmer, hvis noget går galt.

Total prisen for det nye vandværk indbefattet nybygning, ombygning, renoveringer, el og SRO anlæg i Vandet og Klitmøller bliver på godt 2 mio. kr. 

Sammenlægningen

Den er nu gennemført, idet alle de økonomiske aspekter, værdifastsættelser og meget andet er indbefattet i den Årsrapport, som bestyrelsen foreligger i dag. Det har været en ordentlig mundfuld, men er nu indberegnet i det foreliggende regnskab.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen i Vester Vandet Vandværk for mange gode møder og et fint samarbejde – og her byde alle forbrugere i Vester Vandet velkommen i vores fælles vandforsyning. Vi er blevet styrket med en kompetent vandmand med Jens Kanstrup, der er næstformand.

Vi har også her udgift ført ledningsarbejder og i vores investeringsplan indgår blandt andet nye radiostyrede målere og fornyelse af ledningsnet.

Vandspild

Her er et sted, hvor vi sætter ekstra fokus på i det nye år. Gamle rør. Svære at finde fra gammel dage, hvor man blot nedlagde rør, er slidte, og derfor opstår der vandspild. Mange vandværker i Danmark har store spild. Vi kan dog ”nøjes” med lidt over 15 %.

Det er alt for meget, når vi havde budgetteret med et spild på 12 % - og her skal vi betale til staten. Det koster os lidt over 30.000 kr. om året – og det møj træls.

Bestyrelsens fokus er rettet mod dette som årets vigtigste, efter det nye vandværk er i gang. Vores mål er max 10 %, spild, og vi er i gang med udarbejdelsen af en plan for, hvordan – vi med de færreste ressourcer – kan minimere spildet.

Brud

Men vi har også haft nogle grimme brud på vandledningen. De værste var på Tuerbak.  2 steder. Og jeg kan love jer for der kom vand. Meldingen om utætheden kom fra en af vore forbrugere på Tuerbak (og tak for det) – en fredag aften, hvor vi lige havde sat os til rette med middag og et glas vand. Alarm, og så afsted. Gravemaskine og mandskab blev indkaldt i hast, og hen på morgenstunden, kunne vi ta’ hjem. Brud opstod også på Vinkelsti, Hawglimt og et par andre, men det var småt.

Selv om vi forsøger at være hurtige til at informere og ”lappe”, så er det forbrugerne der først opdager – at vandet er væk. Tak for jeres tilbagemeldinger og tak for jer forståelse for at ting tager tid.

Må jeg her bede alle, især sommerhusejere, være meget opmærksomme på at få lukket ned for vandet, når vinteren nærmer sig. Skriv det i kalenderen, for de eventuelle brud der opstår fra huset til stophanen er for egen regning. 1 m3 vand koster omkring 60 kr. – og et hul på 1 mm pr. døgn kan nemt blive en dyr sag.  

Det har vi så nået i 2016 – som lovet på i sidste beretning:
·      Nedsættelse af forretningsudvalg
·      Nye forretningsordner for bestyrelsen
·      Jobbeskriveler for alle i bestyrelsen og for vandværkets Driftansvarlig
·      Indkøb af nyt EDB og Ipad
·      Sammenlægningen fuldt ud
·      Nyt vandværk
·      Ny hjemmeside
·      Ny Facebook side
·      Investeringsplan for vandværket
·      Renovering af vandværksbygning
·      Mange bestyrelsesmøder og møder med offentlige instanser
·      Udarbejdelse af nyt ledelsessystem
·      Forbedret vandkvaliteten
·      Deltagelse i kurser
·      Ajourføring og redigering af nuværende vedtægter
·      Installering af alle fjernaflæste vandmålere i Klitmøller
·      Økonomistyring

    Fokus på 2017
·      Ajourføring af ledningsnet i Klitmøller og Vester Vandet – alt det der ligger under jorden
·      Målrettet fokus på Vandspild
·      Sikre rent vand og forsyningssikkerhed
·      Sikre informationer til forbrugerne via klitvand.dk og Facebook

Bestyrelsen har igen set meget til hinanden i årets løb, og der har været et godt sammenhold og taget de rigtige beslutninger, syntes vi, og det håber vi også I forbrugere kan bakke op omkring. Vi er kun mennesker, men vi har gjort vort bedste for at repræsentere jer 1261. Vi føler vi kan gå på vandet!  Tak til bestyrelsen og vore suppleanter. Tak til vore lokale samarbejdspartnere.

Jeg overlader herefter bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse, og giver dermed ordet videre til dirigenten. 

Dirigenten: Indtil punktet valg består bestyrelsen

Ole Ryltoft, formand
Jens Kanstrup, næstformand
Martin N. Andersen, forretningsfører
Tom Lindskog, sekretær (presse- og kommunikationsansvarlig)
Bjarne Bak Pedersen, Bestyrelsesmedlem
Ronald Klitte og Preben Elsberg, suppleanter


tekst tomlindskog