slideshow


Vandkvalitet & Pris

Hvordan udvikler mit vandforbrug sig?

Du kan tjekke dit forbrug. Her kan du også se de foregående års udvikling. 

Du finder oplysningerne på Betalings-Service oversigten for februar 2017. 


Spørgsmål hertil – skriv til os på klitvand@klitvand.dk


KLITVAND VANDVÆRK AnS


Takstblad, gældende fra 1/1-2018 til 31/12 - 2018


Anlægsbidrag / Tilslutningsafgifter.

Enfamiliehuse, forretninger og lign. i byområde, (indenfor byskiltet) pr. enhed.

Hovedanlægsbidrag                                                                                        2.650,00 kr.

Forsyningsledningsbidrag                                                                                5.400,00 kr.

Stikledningsbidrag                                                                                          6.500,00 kr.

Anlægsbidrag pr. enhed                                                                                 14.550,00 kr.

Driftsbidrag

Kubikmeterafgift, pr. kbm.                                                                                    4,00 kr.

Fast driftsbidrag pr. måler pr. år(Klitmøller)                                                       500,00 kr.

Fast driftsbidrag pr. måler pr. år(Vester Vandet)                                                 500,00 kr.

Målerleje pr måler pr. år (Klitmøller)                                                                 200,00 kr.

Målerleje pr måler pr. år (Vester Vandet )                                                           200,00 kr.

Afgift på ledningsført vand, pr. kbm. (Grøn afgift)                                                 5,86 kr.

Drikkevandsbidrag                                                                                                0,39 kr.Gebyrer.

Rykker, grundet for sen betaling (momsfrit beløb)                                                100,00 kr.

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel                          200,00 kr.

Lukning / oplukning, plus faktiske påløbne udgifter                                              600,00 kr

Flytteopgørelse ved ejerskifte / lejerskifte                                                          200,00 kr

Måleraflæsning v/ejerskifte / lejerskifte, samt bestilt aflæsning                          200,00 kr

Målerskifte grundet frostsprængning                                                                 1.500,00 kr.

Målerafprøvning på DANAK godkendt laboratorium                                               900,00 kr

Er fejlvisningen mindre end 4 %, betales afprøvningen af forbruger.

Er fejlvisningen større end 4 %, betales afprøvningen af vandværket.

Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling

med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes

at have foreligget.
Alle priser tillægges 25% moms

Forsynings- og stikledningsbidrag beregnes hvert år efter Naturstyrelsens

Vejledning af 7. marts 2017. Der opkræves slutopgørelse og 1. aconto i februar måned og

2. aconto i september måned.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. april 2017

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Thisted Kommune den


Vandkvalitet
Link til seneste kvalitets analyse

Forbrugerinformation /Vandværket
Klitmøller Vandværk er et andelsselskab, der ejes og drives af forbrugerne. Vandet pumpes op af 3 boringer, der er placeret på vandværksgrunden. Boringerne kan hver især næsten dække døgnbehovet. På værket bliver vandet først beluftet, hvorefter det filtreres gennem sandfiltre og pumpes ud i ledningsnettet. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Vandanalyser
Der er i årets løb foretaget 8 analyser af vandet. 4 hos forbrugere og 4 på vandværket.
Analyseresultaterne fremgår af tabellen under vandanalyser.
Vi har fortsat problemer med forhøjet jernindhold og turbiditet. Derfor har vi valgt, at indhente tilbud på trykfiltre, da vi nok må erkende, at det er svært, at leve op til gældende krav med vandbehandlingen på vores gamle filtre.

Årsanalyse

Vandets hårdhed
Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskiner, kan det oplyses, at vandets hårdhed er steget til 11, hvilket vil sige middelhårdt vand.

Vandspild
Vi kom desværre lige ud på den forkerte side af 10 %. Vi har stadig gamle ledninger som trænger til udskiftning og vi følger løbende op på problemet. Forbrugerne opfordres til stadigvæk, at være opmærksomme på lækager og brud.

Vandmålere