slideshow


Vedtægter


FOR

KLITVAND VANDVÆRK ANS§1

Navn og hjemsted
Selskabet der er stiftet den 21. marts 1934 er et andelsselskab, hvis navn er KlitVand Vandværk. Selskabet har hjemsted i Thisted kommune.


§2
Formål
Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt – at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.


§3
Medlemmer
Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4
Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse kan vedtægter, regulativ og gældende takstblad ses på www. klitvand.dk

 

§5
Medlemmernes forpligtelser
For lån som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter andelshaverne indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om – at han/hun indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Ethvert medlem er ansvarlig  for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er denne (ved dødsfald - dennes bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.


§6
Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr.nr.) ved ekspropriation o.l., eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, lige som eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


§7
Levering til ikke-medlemmer (købere)
Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§8
Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i 2 kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker via sms, sociale medier og info på hjemmesiden samt ved ophæng i Klitmøller og Vester Vandet med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens via www.klitvand.dk eller til den, i indkaldelsen angivne adresse, senest 10 dage før afholdelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1.      Valg af stemmetællere.
2.      Valg af dirigent.
3.      Beretning om det forløbne år.
4.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5.      Budget og takstblad fremlægges.
6.      Behandling af indkomne forslag.
7.      Valg af medlemmer for 3 år.
8.      Valg af suppleanter for 1 år.
9.      Valg af offentlig godkendt revisionsfirma.
10.  Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i et referat, der underskrives af dirigenten.


§9
Stemmeret og afstemninger
Intet medlem har mere end én stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end én fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. – Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 10 % af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.


§10
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 – 1 og 2 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant i det afgående medlems resterende valgperiode. Suppleanterne har ret, men ikke pligt til, at deltage i bestyrelsesmøderne.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§11
Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
 
§12
Regnskabet
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. En eventuel overdækning skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og /eller investering i anlæg.

Revision af regnskaberne foretages af det generalforsamlingsvalgte revisionsfirma.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

 
§13
Opløsning
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes såfremt to tredjedele af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.


§14
Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 21. marts 1934.  Ændret på generalforsamlingen den 9. april 1986.
Ændret på generalforsamlingen den 25. marts 1997.
Ændret på generalforsamlingen den 31. maj 2011.
Ændret på generalforsamlingen den 15. april 2017

De træder i kraft den 15. april 2017.

Dirigent Ordinær generalforsamling      
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling på Klitmøller Vandværk den 9. maj 2017           

Bestyrelsen: Martin N. Andersen, Jens Kanstrup, Tom Lindskog, Bjarne Bak Pedersen, Ole Ryltoft

31032017/18Regulativer